Najsilniejszy sterydy anaboliczne

4 Hemostaza temat zawsze aktualny / Haemostasis issue always up to date Z ziarnistości płytkowych zostają uwolnione aktywne biologicznie substancje zwane agonistami. Rekrutują one kolejne płytki oraz nasilają ich aktywację i agregację. Przykłady agonistów to AP, tromboksan A 2 i serotonina. Silnymi agonistami aktywującymi płytki nieznajdującymi się w ziarnistościach są trombina i kolagen (4,5). Tromboksan A 2 jest syntetyzowany przez zaktywowane płytki w szlaku przemian kwasu arachidonowego. Jego rola sprowadza się do wzmacniania bodźca zapoczątkowującego aktywację płytek i wspomagania rekrutacji kolejnych płytek (1,2). Trombina to najsilniejszy fizjologiczny aktywator płytek. Łączy się z receptorami grupy PAR na ich N-końcu i powoduje jego odczepienie. Koniec ten łączy się następnie w sposób stały z drugą pętlą receptora, dzięki czemu przekazywanie sygnału jest długotrwałe i bardzo efektywne (ryc. 1). They recruit other platelets and promote their activation and aggregation. Examples of agonists are: AP, thromboxane A 2 and serotonin. Thrombin and collagen are also potent platelet activating agonists which are not contained in granules (4,5). Thromboxane A 2 is synthesised by activated platelets in the pathway of arachidonic acid transformations. It is responsible for reinforcing the stimulus that initiates platelet activation and promoting recruitment of other platelets (1,2). Thrombin is the most potent physiological platelet activator. It attaches with PAR receptors to their N-terminus and causes its cleavage. Subsequently, this terminus attaches permanently to a long loop of the receptor, thanks to which signal transduction is long-term and highly effective (Fig. 1). Trombina Thrombin Błona komórkowa Cell membrane Przestrzeń zewnątrzkomórkowa Extracellular space Przestrzeń wewnątrzkomórkowa Intracellular space PAR1 Rozpoznanie Identification Aktywacja białka G Protein G activation + Ligacja Ligation Rozszczepienie Cleavage Ryc. 1. Aktywacja receptora PAR1 przez trombinę. Na podstawie: Windyga J, Undas A: Hemostaza fizjologiczna. W: Windyga J, Pasierski T, Torbicki A (red.): Zakrzepy i zatory. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014: 1 36 Fig. 1. Activation of PAR1 receptor by thrombin. Based on: Windyga J, Undas A: Hemostaza fizjologiczna. In: Windyga J, Pasierski T, Torbicki A (eds): Zakrzepy i zatory. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warsaw 2014:

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Najsilniejszy sterydy anaboliczne

najsilniejszy sterydy anaboliczne

Media:

najsilniejszy sterydy anabolicznenajsilniejszy sterydy anabolicznenajsilniejszy sterydy anabolicznenajsilniejszy sterydy anaboliczne